Eshop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro nákup v internetovém obchodě www.nibco.cz, www.skrampal.cz
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
Provozovatel obchodu:
ŠKRAMPAL spol. s r.o.
se sídlem Humpolec, Nádražní 1582, PSČ: 396 01 Humpolec
IČ: 26055554, DIČ: CZ 26055554
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Humpolec, č. ú.: 19-7058110247/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11367
 
Dodavatel zboží:
ŠKRAMPAL spol. s r.o.
se sídlem Humpolec, Nádražní 1582, PSČ: 396 01 Humpolec
IČ: 26055554
 
Kontaktní údaje:
adresa pro doručování: Nádražní 1582, PSČ: 396 01 Humpolec
telefonní kontakt: 565 532 018
 
ČLÁNEK I.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi společností ŠKRAMPAL spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“), vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy o koupi movité věci (dále jen „kupní smlouva“), uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetových adresách  www.nibco.cz  a www.skrampal.cz. (dále jen „webové stránky prodávajícího“).
 
2.    Předmětem prodeje podle kupní smlouvy je prodej kompletního instalačního materiálu a sortimentu v oboru voda a topení, zejména instalačního systému Nibco (dále jen „zboží“). S dodávkou zboží mohou být popř. spojeny služby poskytnuté prodávajícím, zejména montáž, instalace apod. Přehled zboží, včetně jeho další specifikace (rozměry, váha, výkon, kapacita apod.) je uveden na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech, popř. jiných tiskovinách prodávajícího.
 
3.    Prodávající dodává zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující příslušným normám, předpisům a nařízením platným pro Českou republiku a zároveň vybavené českým návodem k použití, záručním listem a seznamem pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
 
4.    Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Případné odchylky od těchto VOP musí být uvedeny v kupní smlouvě; odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP.   Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že (i) mu byly prodávajícím poskytnuty informace obsažené ve VOP, resp. že se na webových stránkách prodávajícího náležitě obeznámil s obsahem VOP, že (ii) informace obsažené ve VOP považuje za určité a srozumitelné a že (iii) s nimi vyjadřuje souhlas.
 
5.    Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit či doplňovat. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé v době účinnosti předchozího znění VOP takovou změnou nejsou dotčena. Tyto VOP jsou uveřejněny na webových stránkách prodávajícího a kupujícímu je tak umožněno jejich uchování a opakované zobrazení.
 
6.    Tyto VOP a Kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Veškeré smluvní vztahy vzniklé podle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 
7.    Zboží, popř. služby může kupující objednávat na webové stránce prodávajícího, a to buď s registrací nebo bez registrace prostřednictvím nákupního košíku nebo e-mailem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
8.    Při registraci i objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.  Údaje uvedené v účtu kupujícího je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v účtu kupujícího a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
9.    Uzavřená kupní smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího řádného splnění a není kupujícímu přístupná.
ČLÁNEK II.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.    Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou pro kupujícího patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.
 
2.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) umístěný na webových stránkách prodávajícího. Objednávka vytvořená kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy (dále též „nabídka“); předmětem kupní smlouvy je výhradně zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena (i) dodáním objednaného zboží nebo (ii) potvrzením objednávky prodávajícím elektronickou poštou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat v individuálních případech, zejména cenově nákladných, aby kupující svoji objednávku potvrdil e-mailem nebo telefonicky a zaplatil zálohu ve výši stanovené prodávajícím.
 
3.    Podmínkou pro přijetí objednávky prodávajícím je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávce. Za účelem odstranění případných nejasností může prodávající kontaktovat kupujícího. Potvrzení objednávky provede prodávající do 24 hodin. V potvrzení objednávky prodávající zároveň potvrdí cenu zboží a informuje ho o ceně dopravy.
 
4.    Objednávku může kupující zrušit bez udání důvodu do 24 hodin po jejím odeslání prodávajícímu, a to telefonicky nebo e-mailem. Rušenou objednávku kupující identifikuje jménem, e-mailem a označením objednaného zboží či služby.
 
5.    V případě, že po přijetí objednávky prodávajícím dojde k podstatné změně kurzu příslušné zahraniční měny nebo ke změně ceny či sortimentu zboží ze strany dodavatele prodávajícího, je prodávající oprávněn po dohodě s kupujícím objednávku modifikovat nebo od kupní smlouvy, která byla na základě této objednávky uzavřena, odstoupit. Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení kupujícímu. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje i pro případ, že výrobce přestane objednané zboží dodávat nebo uvede na trh novou verzi produktu, popř. podstatným způsobem změní cenu produktu.
 
ČLÁNEK III.
KUPNÍ CENA A CENA DOPRAVY
 
1.    Ceny zboží, příp. služeb jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Ceny jsou uvedeny jednak bez daně z přidané hodnoty a jednak včetně daně z přidané hodnoty. Přehled zboží a ceny jsou platné pouze po dobu, kdy jsou umístěny na webových stránkách prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen.
 
2.    Způsob úhrady kupní ceny zvolí kupující při vyplnění objednávky. Kupní cenu lze uhradit:
Ø      v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Humpolec, Nádražní 1582,
Ø      v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
Ø      bezhotovostně před dodáním zboží na účet prodávajícího uvedený v základních ustanoveních těchto VOP.
 
3.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu rovněž náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
 
4.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (Článek II. odst. 2), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 
5.    Cena dopravy je prodávajícím vždy kalkulována individuálně před potvrzením objednávky. Prodávající vždy vyvine úsilí o nalezení nejlevnější možnosti dopravy. Cena za zaslání zboží na dobírku v rámci České republiky je 30,- Kč. Osobní odběr zboží není zpoplatněn.
 
ČLÁNEK IV.
DODACÍ PODMÍNKY
 
1.    Dodací lhůta objednaného zboží kupujícímu je od 2 do 21 dnů, není-li  kupní smlouvou dohodnuto jinak. V případě, že objednané zboží nemá prodávající na skladě, kupujícího o tom neprodleně informuje.
 
2.    Způsob dopravy zboží zvolí kupující při vyplnění objednávky. Objednané zboží zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím přepravce nebo jako dobírku.
 
3.    Při dodávce zboží na místo určené kupujícím v objednávce je kupující povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení poplatku za uskladnění zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady na případné opakované dodání zboží hradí kupující.
 
4.     Osobní odběr zboží je možný v provozovně prodávajícího na adrese Humpolec, Nádražní 1582, kde lze cenu zboží uhradit buď v hotovosti nebo elektronicky (kartou). Pokud si kupující zvolil možnost osobního odběru zboží a toto zboží si neodebere do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím informován o naskladnění objednaného zboží, kupní smlouva zaniká.
 
5.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zboží zkontrolovat za účelem zjištění poškození zboží. Podepsáním přepravního listu kupující vyjadřuje svůj souhlas s převzetím zboží bez výhrad a stvrzuje, že zásilka není poškozená. Za škody vzniklé v průběhu přepravy prodávající neodpovídá.
 
ČLÁNEK V.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 
1.    Práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží jakož i záruky prodávajícího za jakost zboží se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku a 2113 a násl. občanského zákoníku.
 
2.    Kupující je povinen po převzetí zboží toto prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství; před prvním použitím zboží je dále povinen důkladně prostudovat návod k použití zboží, resp. na jeho obsluhu včetně příslušných záručních podmínek.
 
3.    Zjištěnou vadu je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. 
 
4.    Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není v záručním listě, kupní smlouvě, popř. jiném dokladu odsouhlaseném prodávajícím stanoveno jinak. Záruka se se vztahuje pouze na výrobní vady.
 
5.    Záruka se nevztahuje vady vzniklé:
Ø      běžným používáním,
Ø      nesprávným použitím zboží,
Ø      nesprávným skladováním.
 
6.    Kupující uplatňuje práva ze záruky (reklamaci) následujícím postupem:
a)      telefonicky, e-mailem nebo písemně informuje prodávajícího o reklamaci,
b)      zboží zašle (nikoli jako dobírku) prodávajícímu na adresu Humpolec, Nádražní 1582 jako doporučenou zásilku,
c)      do zásilky vloží doklad o nabytí reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího, sdělení o důvodu reklamace a adrese, na kterou má dodavatel zaslat vyřízení reklamace.
 
7.    Prodávající reklamaci vyřídí co nejdříve, zpravidla do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.
ČLÁNEK VI.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
1.    Kupující je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení je platné, pokud oznámení o odstoupení kupujícího od smlouvy obdrží prodávající nejpozději poslední den lhůty.
 
2.    Oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen učinit elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího, tj. eshop@skrampal.cz. Kupní smlouvu, od které kupující odstupuje, je nutno identifikovat číslem objednávky, variabilním symbolem platby byla-li cena zaplacena z účtu u banky, datem převzetí zboží a dále je nutno předložit originál dokladu o koupi zboží u prodávajícího. Pro oznámení o odstoupení může kupující použít též formulář >> ke stažení << pro odstoupení od kupní smlouvy, který je umístěn na webových stránkách prodávajícího. V takovém případě prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení.
 
3.    Pokud kupující zboží již obdržel, je povinen zaslat (nikoli jako dobírku) toto zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zpět prodávajícímu na adresu 396 01 Humpolec, Nádražní 1582. Vrácené zboží musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, neopotřebené a kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu a všech poskytnutých dokladů).
 
4.    Náklady kupujícího spojené s odstoupením od kupní smlouvy a navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.
 
5.    Prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu na účet kupujícího do 30 dnů poté, co zboží vrácené kupujícím obdržel.
 
6.    V případě, že zboží je vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit prodávajícímu zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Je-li součástí prodeje zboží služba poskytnutá prodávajícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poměrnou část ceny za službu poskytnutou do okamžiku odstoupení kupujícího od kupní smlouvy.  O výši takto vzniklých nákladů sníží prodávající částku kupní ceny vracené kupujícímu.
 
7.    Kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jestliže zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.
 
ČLÁNEK VII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1.    Při ochraně osobních údajů kupujícího se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
2.    Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu u banky (dále jen „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem realizace práv a povinností vzniklých uzavřením kupní smlouvy a zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 
3.    Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické nebo tištěné podobě.
 
4.    Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.
 
 
 

 

Podle těchto VOP se postupuje ode dne 1.1.2014.